Catalan English French German Spanish

Procés

Exclusions del procés:

  • L’ incompliment o manca de documentació dels requisits.
  • La falsedat en les dades o documents aportats.

Llista d'Espera

Les sol·licituds admeses formaran una llista d’espera que s’ordenarà per puntuació. Quan quedi un habitatge buit, s’avisarà a la persona sol·licitant per ordre de puntuació segons els barems establerts i en cas d’empat, es sortejarà.

Quan s’avisi aquestes persones hauran de continuar complint els requisits d’accés aprovats en el seu moment per la Junta del Patronat de la Fundació Amàlia Soler i es podrà demanar en aquell moment l’actualització de les dades i/o aportació de documentació.