Documentació a adjuntar

Per tal de no obstruir les dates d'aquesta convocatòria es demana que es presentin amb rigor tots els documents sol·licitats a continuació, ja que qualsevol mancança pot donar lloc que no es pugui valorar la sol·licitud en els terminis previstos.

  • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de les persones amb qui vagi a conviure.
  • Certificat de reconeixement de discapacitat i/o de dependència del segon o tercer membre de la unitat de convivència, si s'escau, expedit per la Generalitat de Catalunya.
  • Fotocòpia declaració de la renda de l'últim any presentat, de tots els membres. En el cas que no es tingui l'obligació de fer declaració de renda, caldrà aportar el certificat d'imputacions emès per hisenda, que són uns 10 dies en arribar.
  • Justificants de pensions de l' Institut Nacional de la Seguretat Social, pl. Baixa, Pl. Penedès.
  • Empadronament únicament de Vilafranca: NO cal aportar el volant d'empadronament.
  • Empadronament de la comarca: o combinat entre comarca i Vilafranca: només volant d'empadronament històric de la comarca.
  • Fotocòpia de l'últim rebut de lloguer (si l'habitatge no és de propietat)
  • Full explicatiu (s'adjunta model) dels motius de la necessitat d'habitatge
  • Declaració responsable signada (s'adjunta model)
  • Fotocòpia de la caràtula omplerta de la sol·licitud. Aquesta còpia s'haurà de conservar com a resguard, un cop presentada.

 

La Fundació Amàlia Soler podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que pugui estimar necessària per a la correcta comprovació conforme es reuneixen els requisits establerts a la convocatòria.