Registre de sol·licituds

Informació i impresos sol·licitud:

OAC Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca, carrer de la Cort, 14, planta baixa de l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic o a la web de la Fundació www.amaliasoler.org.

També pots descarregar els formularis i la documentació aquí

Presentació i registre de sol·licituds:

OAC Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca, carrer de la Cort, 14, planta baixa de l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic.

Terminis de la convocatòria:

El termini de presentació de sol·licituds serà del 5 al 23 de novembre de 2018 ambdós inclosos

Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses:

Un cop feta la valoració per part de la comissió tècnica de la Fundació, d'acord amb els requisits i puntuació dels barems establerts; així com reclamació de la documentació que falti en la sol·licitud, si s'escau, s'exposarà i es publicarà la llista provisional d'admissions i exclusions del 26 al 30 de novembre de 2018, als baixos de l'Ajuntament de Vilafranca i a la web de la Fundació: www.amaliasoler.org
En el cas que hi hagi sol·licituds empatades de punts per l'adjudicació, es resoldrà mitjançant sorteig.

Període de reclamacions i llista definitiva d'admissions:

Del 3 al 7 de desembre de 2018, es podrà presentar reclamació, acompanyada de la documentació que l'avali.
Un cop aprovada la llista definitiva d'admissions, s'exposarà i publicarà igualment als baixos de l'Ajuntament de Vilafranca i a la web de la Fundació www.amaliasoler.org a partir del 10 de desembre de 2018.

Adjudicació dels habitatges:

Un cop determinada i acceptada la llista definitiva d'adjudicacions, es farà públic el dia d'assignació de pis concret, mitjançant sorteig, i lliurament dels pisos.

Llista d'espera:

Les sol·licituds admeses que no hagin resultat adjudicades restaran en una llista d'espera que s'ordenarà per puntuació i seran vàlides indistintament per l'edifici del c/ dels Ferrers, 49 i el del c/ Migdia, 22. Aquestes sol·licituds tindran una vigència de 2 anys. Passat aquest temps, se'n demanarà l'actualització. S'anirà publicant regularment si hi ha possibilitat de registrar noves sol·licituds.
Quan quedi un habitatge buit, de qualsevol dels dos edificis, s'avisarà la persona sol·licitant que li toqui per puntuació.
Aquesta persona tindrà l'opció de renunciar o acceptar en funció de les preferències d'edifici. (Veure al web de la Fundació: www.amaliasoler.org les característiques dels dos edificis)
Quan s'avisi de l'adjudicació, tots els membres de la sol·licitud hauran de continuar complint els requisits d'accés i es podrà demanar l'actualització de dades i/o l'aportació de nova documentació.

La Junta del Patronat es reserva el dret de resoldre qualsevol situació que per diferents motius hagi canviat i/o sigui de difícil valoració.

Els impresos amb la sol·licitud, els requisits i les característiques dels pisos d'aquesta convocatòria, es trobaran a l'OAC, Oficina Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca o al web de la Fundació: www.amaliasoler.org

Exclusions del procés:

L' incompliment o manca de documentació dels requisits.
La falsedat i/o omissió en les dades o documents aportats.